Naar Johan Scholtes - Inleiding
Naar www.kerres.nl

Johan Scholtes - Inleiding

Als executeur(-testamentair) van wijlen Johan Scholtes beschikt  ondergetekende over vele documenten welke Johan heeft nagelaten. Was oorspronkelijk het idee om een biografie samen te stellen over het leven van Johan, naderhand heeft ondergetekende besloten om het gehele archief te sorteren, registreren en digitaliseren en zo aan een ieder digitaal beschikbaar te stellen.


Dit beschikbaar stellen is gebeurd via een voor iedereen toegankelijke website kerres.nl en via rode-net.nl, de cultuurhistorische website van de Gemeente Kerkrade.

JohanScholtes.gif

Behalve de documenten zelf zal er ook een overzicht van deze documenten worden vermeld. Het betreft ca 270 documenten en enkele foto's. Zo nodig is er een zeer korte toelichting gegeven. Gezien de aard van het overzicht wordt maar beperkt inhoudelijk commentaar vermeld.

In januari 2017 is het gehele archief officieel overgedragen aan het gemeentelijk archief van de Gemeente Kerkrade. Hierdoor is het in principe voor iedereen toegankelijk.

Indien u in het bezit bent van documenten of andere informatie kunt u dit mailen naar advies@kerres.nl.  Deze informatie zal zo mogelijk opgenomen worden in dit overzicht.


Ley Kerres
Laatste update:  18-02-2017

 D'r Joeëhan Sjotes, zoeë wie zienne naam in 't plat woar, hat Kirchroa ee möas-je jroeëser jemaad
.

Zienne jedanke um in ee kling koelsjtedje inne moezziekkonkoer tse bejinne kroog van wennieg lü sjteun,
al janit van die jinnieje die de fennieje beherete en invloed koeëte losse jelde. Heë, mit sjwoeng en d'r wil um
durch tse zetse hat, mit angere oes 't verainsleëve, ós in 1951 d'r ieësjte moezziekkonkoer braat en vaanaf die
tsiet hat deë inne erfolg jehat zoeë wie vier dat in Kirchroa nog noeëts jezieë hauwe. Nog ummer dinke lü
mit heemwieë noa die ieësjte internationale moezziekfester en vertselle ós wie sjun, wie ainfach en wie zier 't
"van de lü" woar.
Wenniejer erfolg, mar toch zicher jraad ezoeë wiechtig vuur hem zelver, woar zie werk an de jesjiechte van Kirchroa, dat heë joar noa joar durchzats. Zemplieje deler van "Kerkrade door de jaren heen" zunt ónger zieng
eje laitoeng oes-joave. Heë woar an jang met 't letste deel van zieng jesjiechte en laider jottes hat heë 't nit
aaf darve maache.
Bron: Onbekend.

Opmerkingen:
De correcte titel van de boekenreeks is niet "Kerkrade door de jaren heen", maar "Kerkrade in de schaduw der eeuwen".

In de laatste zin wordt gesuggereerd dat er nog een laatste deel (deel 10) zou verschijnen. Johan heeft inderdaad vaker opmerkingen van deze strekking gemaakt. In zijn nagelaten documenten zijn echter géén aanwijzingen gevonden welke dit, op welke wijze dan ook, bevestigen.


Zie ook deze publicatie in Gezien van februari 2015.